za školský rok 2018/2019

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 6, SPIŠSKÉ VLACHY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA, Komenského 6,  SPIŠSKÉ VLACHY

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019

 

A. Základné identifikačné údaje o škole

1. Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

org. zložka: Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

 

2. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

 

3. Kontakt:     telefón                        053 4495 551

                        telefón/fax:                 053 4485 468

4. Internetová a elektronická adresa školy:

zskrstitela@zskrstitela.skrenata.basistova@zskrstitela.sk

http://zskrstitela.edupage.org

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,

053 04 Spišské Podhradie

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

riaditeľ: Mgr. Renáta Bašistová

zástupca: Ing. Darina Kaľavská

 

7. Údaje o poradných orgánoch školy:

Pri škole pracuje výbor spoločenstva rodičov, ktorý bol zvolený na celoškolskom zasadnutí. Má 15 členov, predsedom je Ing. Terézia Jureková. Výbor je veľmi nápomocný pri organizovaní rôznych akcií – oslava sv. Mikuláša, MDD, ples rodičov, športový deň žiakov a rodičov a aj pri riešení rôznych problémov a podávaní návrhov pre ďalšiu činnosť školy.

Jedenkrát v školskom roku je celoškolské zasadnutie spoločenstva rodičov a každý štvrťrok triedne zasadnutia resp. konzultačné dni. Okrem toho majú rodičia i širšia verejnosť možnosť navštíviť školu v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v marci a je spojený s otvorenými hodinami pre rodičov, v rámci triednych vianočných besiedok, karnevalu, Dňa matiek, Dňa úcty k starším, Projektového dňa a Noc v školskej čitárni.

Poradnými orgánmi sú pedagogická rada, metodické združenie, predmetové komisie a žiacky parlament.

 

B. Počet žiakov:

251, z toho 22 začlenených žiakov

 

C. Počet prijatých a končiacich žiakov školy

zapísaných žiakov do 1. ročníka: 26

z toho odklad povinnej školskej dochádzky: 3

            z toho presťahovaní žiaci: 0

zapísaných žiakov do 5. ročníka: 7

            z toho presťahovaní žiaci: 1

zapísaných žiakov do iných ročníkov: 4

počet žiakov, ktorí ukončili dochádzku: 32             

            z toho 27 žiakov pokračuje v štúdiu na SŠ (na gymnáziách 9 žiakov, SOŠ 18 žiakov)

            z toho 1 žiak ukončil 10 rokov PŠD a nevyužili termín na zaradenie (ukončil PŠD v 8. ročníku)

            z toho presťahovaní žiaci na inú školu: 4

 

D. Poskytnutie vzdelania

 • Z celkového počtu žiakov 9. ročníka pokračujú v štúdiu: 
 • na gymnáziách 9 žiakov,
 • umelecké školy 1 žiak,
 • zdravotnícke školy 1 žiak,
 • SOŠ 16 žiakov, 
 • jeden žiak si plnil PŠD mimo SR a nevyužili termín na zaradenie- ostáva v ZŠ  
 • 2 žiaci  školy mali zníženú známku zo správania, jeden na stupeň 2 a jeden na stupeň 3, obidvaja z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní.
 • Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v danej oblasti boli splnené.

           

E. Učebné plány a osnovy vzdelávania sa v našej škole

Výchovu a vzdelávanie v 1. - 8. ročníku sme realizovali podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a výchovu (platnosť od 1.9.2015) a vzdelávanie a v 9. ročníku sme realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom (platnosť od 1.9.2011).

 

F. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Celkový zamestnancov: 32 (z toho 3 na MD)

Počet pedagogických zamestnancov spolu: 22

z toho  na 1. stupni: 7 (z toho 1 katecheta)

            na 2. stupni: 13 (z toho 2 katechéti)

                                               školský klub detí: 1

                                               pedagogický asistent: 1

Počet odborných zamestnancov: 1 (špeciálny pedagóg)

Počet nepedagogických zamestnancov: 6 (z  toho THP: 2)

 

Odbornosť vyučovania:

            Z 20 povinných predmetov sú 4 predmety (NJ, Vl, CH, ON) vyučované  neodborne a 3 predmety  (I, PV, T) vyučované čiastočne neodborne.

            Počas letných prázdnin sa z rodičovskej dovolenky vrátili dve vyučujúce.

 

G. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – z analýzy v pláne

 • ThLic. Ľubomír Baloga absolvoval semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Renáta Bašistová pokračuje v príprave na vykonanie II. atestácie
 • Mgr. Jana Bekešová  pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu 3. stupňa
 • Mgr. Matúš Biroščák absolvoval adaptačné vzdelávanie
 • Mgr. Ľuboslava Dunčková absolvovala ďalší ročník prípravy na základnú štátnu skúšku v NJ
 • Mgr. Jana Farkašovská absolvovala prípravu na vykonanie I. atestácie
 • Mgr. Zuzana Janečková absolvovala prípravu na vykonanie I. atestácie
 • Katarína Leskovská vykonala I. atestáciu
 • Mgr. Eva Valentíková vykonala II. atestáciu
 • Mgr. Lívia Vrábľová absolvovala aktualizačné vzdelávanie

 

H. Údaje o aktivitách a prezentácii školy  na verejnosti

Naši žiaci sa umiestnili v týchto súťažiach:

Biblická olympiáda:

 • 11. miesto v diecéznom kole
 • 1. miesto v dekanátnom kole

Literárne súťaže:

 • „Dilongová Trstená“ – účasť v krajskom kole
 • „A Slovo bolo u Boha“ - 1. miesto v celoslovenskom kole, 1. a 2. Miesto v krajskom kole
 • „Hviezdoslavov Kubín“  - 3. miesto v krajskom kole, 1. a 2. miesto v okresnom kole, v obvodnom kole tri 1. a dve 3. miesta
 • „Šprincove Krompachy“ -  2.  a 3. miesto v rôznych kategóriách
 • „Piráti krásy“ - účasť v okresnom kole

Vedomostné súťaže:

 • „Matematická olympiáda“ - úspešný riešiteľ v okresnom kole
 • „MAKSIK“ - traja úspešní riešitelia v celoslovenskom kole
 • „Matematický kolokan“ - jeden úspešný riešitelia celoslovenského kola
 • „Pytagoriáda“ - 3. a 5. miesto  a traja úspešní riešitelia v okresnom kole
 • „ IQ olympiáda“ – úspešný riešiteľ krajského kola
 • „Geografická olympiáda“ - jeden úspešný riešiteľ v okresnom kole
 •  „Olympiáda v AJ“ - 6. a 10. miesto v okresnom kole

Výtvarné súťaže:

 •  „Biblia očami detí“ - 3. miesto v diecéznom kole
 • „Zápalky v rukách detí“ - dve 3. miesta v okresnom kole
 • „Záložka do knihy“ - zaslanie prác do celoslovenskej prehliadky
 • „Zápalky v rukách detí“ - dve 3. miesta v okresnom kole
 • „100. výročie úmrtia M.R.Štefánika“ – dve 1. miesta, tri 2. miesta a jedno 3. miesto v oblastnom kole

Spevácke súťaže:

 •  
 • „Slovenský slávik“ - dve 3. miesta v rôznych kategóriách v obvodnom kole

Športové  súťaže:

 • „Stolný tenis dievčat“ - 4. miesto v okresnom kole
 • „McDonald cup“ - 6. miesto v okresnom finále
 • „Školský pohár SFZ“ - 4. miesto v okresnom finále
 • „Škola roka 2019“ - 3. miesto

Zdravotnícke súťaže:

 • „Súťaž mladých záchranárov CO“  - 5. a 6. miesto v okresnom kole
 • „Súťaž mladých zdravotníkov“ - 6. miesto v okresnom kole

 

Prezentácia školy na verejnosti:

 • „Deň úcty k starším“ - program pre Klub dôchodcov v Spišských Vlachoch a starých rodičov žiakov školy a tvorivé dielne
 • „Milión detí sa modlí ruženec“ - zapojenie sa do medzinárodnej aktivity v rámci mesiaca október
 • „Vianočné trhy v meste“ -  prezentácia výrobkov, výtvarných prác a kultúrne vystúpenia v kultúrnom dome
 • Zapojenie sa do modlitieb sv. ruženca v rámci októbrovej pobožnosti vo farskom kostole
 • Vystúpenie žiakov na mestských oslavách Dňa matiek
 • Deň otvorených dverí s otvorenými hodinami
 • Vydávanie školského časopisu „Srdce“ (4-krát počas školského roku)
 • Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Deň narcisov“ za boj proti rakovine
 • Zapojenie sa do verejnej zbierky „Modrý gombík“
 • Organizácia dekanátneho kola Biblickej olympiády
 • Rodičovský ples
 • „Burza stredných škôl“  - exkurzia pre 9.roč
 • Denný letný s aktívnou účasťou pedagógov
 • Aktívna účasť žiackeho speváckeho zboru na sv. omšiach v škole aj farskom kostole
 • Propagácia činnosti školy v miestnom rozhlase, v občasníku mesta a na webstránkach školy, mesta a zriaďovateľa
 • Futbalový turnaj v unifikovanom futbale- v rámci športového kalendára Special Olympics Europe
 • „Športová akadémia Mateja Tótha“ – účasť na športovom dni Nadácie SLSP v Poprade
 • „Štvrtácky viacboj“ – vedomostno-zábavné dopoludnie pre okolité malo triedne školy
 • „Na bicykli bezpečne“ – interaktívna výučba dopravnej výchovy

 

Aktivity v rámci školy:

 • Pravidelné „duchovné stíšenie“ na začiatku pracovného týždňa 5 minút pred vyučovaním cez školský rozhlas
 • Denná modlitba desiatku svätého ruženca v školskej kaplnke
 • Sväté omše v kaplnke školy vždy s aktívnou účasťou žiakov jednej triedy a zamestnancov školy, prípadne rodičov
 • Týždenná modlitba litánií resp. krížovej cesty a pod. v kaplnke školy v závislosti od liturgického obdobia
 • Svätá omša (september ) - pri príležitosti poďakovania za úrodu
 • Svätá omša (apríl) - pri príležitosti patróna kresťanských pedagógov Jana de la Salle
 • Odpustová sv. omša (máj)  - pri príležitosti patróna školskej kaplnky Dominika Savia
 • sv. Mikuláš - spoločná oslava s vytvorením príjemnej atmosféry a spojená s predvedením dramatizácie zo života svätca, ktorú si pripravia naši žiaci.
 • „Pobožnosť krížovej cesty“ - v čase veľkého týždňa prostredníctvom školského rozhlasu
 • „Beseda o misiách“ - účasť žiakov 4. až 6.roč. roč. na besede vdp. Pavlom Tondrom
 •  „Godzone tour“ - účasť na evanjelizačnom koncerte v Poprade
 • „Májová pobožnosť“ – 15 minút pred vyučovaním v kaplnke školy
 • „Te Deum“ - ďakovná svätá omša na konci školského roka vo farskom kostole
 • „Týždeň boja proti drogám“- šachový turnaj žiakov
 • „Európsky deň jazykov“ – tvorba a prezentácia projektov v cudzom jazyku
 • Tvorba rozhlasových relácii
 • Monotematické vysielania - zo života svätcov, prikázané sviatky...
 • Účasť zamestnancov školy na duchovnej obnove na hore Budkov pri príležitosti „Dňa katolíckych pedagógov“
 • Účasť na divadelnom predstavení („Psíčkovo“)
 • Školské kolá vo vybíjanej dievčat, futbale dievčat a chlapcov a v stolnom tenise s postupom na okresné kolá
 • „Matematický klokan“ - školské kolo
 • „Všedkovedko“ - školské kolo s postupom do celoslovenského kola
 • „Botanikiáda“ – školské kolo s postupom do krajského kola
 • „Šarkaniáda“ zhotovenie a prezentácia šarkanov v blízkom okolí mesta za účasti detí a rodičov
 • Valentínska pošta
 • „Noc v školskej čitateľskej klubovni“ – v rámci mesiaca kníh
 • Ochutnávka bylinkových čajov
 • Projektový deň   -„Deň vody“ –zaujímavé pokusy prezentované ôsmakmi pri príležitosti Dňa vody
 • Blokové vyučovania na témy: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň zdravej výživy
 • „Aktívne učenie sa anglického jazyka“ – kurz pre prihlásených žiakov 2.stupňa
 • Jesenný a jarný zber papiera
 • Didaktické hry pre žiakov 1. stupňa
 • Dve účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa
 • Plavecký výcvik pre žiakov 3.,4. a 6. ročníka
 • Hry na snehu pre žiakov 2.ročníka
 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
 • Detský karneval
 • Školská športová olympiáda
 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka
 • Športové hry a súťaže pri príležitosti MDD
 • Školské výlety a exkurzie

 

I. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Národné projekty v oblasti IKT:

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
 • E-testovanie
 • „Digiškola“ a „Fenomény sveta“ - modernizácia vyučovacieho procesu  prírodovedných predmetov
 • „Moja prvá škola“ – projekt EDULAB
 • „English One“ - využívanie interaktívnych edukačných materiálov na hodinách anglického jazyka
 • „Teach-up“ inovatívny profesijný rozvoj učiteľov cudzích jazykov
 • „Denný letný tábor“ - podporovaný finančným príspevkom z aukcie obrazov absolventov ZUŠ

 

J. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Dňa 21. novembra 2018 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 5. Naši piataci dosiahli tieto výsledky:

 • v matematike mali 67,4 %nú úspešnosť, (SR priemer – 59,0%)
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 67,0 %nú úspešnosť (SR priemer – 58,4%)

Dňa 3. apríla 2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 9. Naši deviataci dosiahli tieto výsledky:

 • v matematike mali 67,8 %nú úspešnosť, (SR priemer – 63,1%)
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 65,4 %nú úspešnosť, (SR priemer – 62,3%)

 

K. Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky školy sú dobré. Interiérové a exteriérové prostredie považujeme za udržiavané a na dobrej estetickej úrovni.

Máme 14 kmeňových učební, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie s vybavením 11 PC a interaktívnou tabuľou, odbornú učebňu pre vyučovanie biológie s vybavením 11 PC a interaktívnou tabuľou. 

Počítače sú využívané nielen v predmete informatika, ale aj na iných vyučovacích predmetoch. Všetkým žiakom, učiteľom aj verejnosti je umožnený prístup k internetu v rámci vyučovania i popoludní.  Máme jednu miestnosť na vyučovanie jazykov,  ktorá  je vybavená PC a dataprojektorom.  Škola je pripojená na rýchly internet prostredníctvom optického kábla. Vďaka zapojeniu sa do projektov máme v ďalších 7 miestnostiach  interaktívnu tabuľu resp. možnosť projekcie cez dataprojektor. V priestoroch školy je kaplnka využívaná žiakmi a zamestnancami, telocvičňa, šatne a hygienické zariadenia telocvične, malá telocvičňa, ktorá zároveň slúži ako koncertná sála. Priestory školy slúžia nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti.

Vyučujúci spravujú rôzne kabinety vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktorú využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Máme žiacku knižnicu anglického jazyka a  školskú čitateľskú klubovňu pre žiakov s možnosťou zapožičiavania si detských titulov rôznych žánrov. V učiteľskej knižnici sú vedené metodiky a iná odborná literatúra, ktorá sa pravidelne dopĺňa.

V triedach je najnižší počet žiakov 13 a najvyšší 28. Vyučovanie vo všetkých triedach je jednosmenné. Žiaci sa delia na skupiny na vyučovaní cudzích jazykov, techniky a informatiky pri počte žiakov nad 17. Pri tvorbe rozvrhu hodín máme na zreteli psychohygienické zásady, no nie vždy sa dajú v plnej miere dodržať.

Celkový stav budovy školy, ktorý je po výmene okien, rekonštrukcii hygienických zariadení, renovácii vonkajšej fasády a opravy zatekajúcej strechy, je dobrý.  V každom pavilóne školy je zriadená kotolňa. V najstaršej časti budovy školy sú vymenené všetky radiátory a lampy.

V našom záujme je i naďalej pružne reagovať na možnosti tvorby ďalších projektov, na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a pod.

 

L. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

V školskom roku 2018/2019 boli pre základnú školu podľa normatívu na žiaka, školský klub detí, za vzdelávacie poukazy a iné príspevky zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky nasledovne:

            1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

1.1. Základná škola: 452 762,00 €

1.2. Školské zariadenia: 36 686,00 €, z toho:

       - školský klub detí: 36 686,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

Základná škola: 0 €

Školské zariadenia: príspevky od rodičov žiakov na zabezpečenie chodu Školského klubu detí na školský rok 2018/2019: 811,50 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy v šk.roku 2018/2019 a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

Priznaná dotácia na vzdelávacie poukazy: 5 183,00 €, nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho školského roka 804,21 €; spolu 5 987,21 €.

V školskom roku 2018/2019 boli tieto prostriedky použité na  odmeny učiteľom za  vedenie záujmových útvarov vo výške 2 246,30 €; na prevádzku záujmových útvarov 3 410,60 € (energie, voda, komunikácie, cestovné na súťaže, pracovné pomôcky).

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických      osôb alebo fyzických osôb: 1 776,66 € použité na letný tábor v 7/2019

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

 • Sociálne znevýhodnené prostredie:  1 050,00 €
 • Učebnice z predmetu Prvouka: 92,40 €
 • Príspevok na lyžiarsky kurz: 3 900,00 €
 • Dopravné – žiaci: 14 589,00 €
 • Príspevok pre žiakov v hmotnej núdzi na školské pomôcky: 315,40 €
 • Príspevok pre žiakov v hmotnej núdzi na stravovanie: 1540,85 €
 • Nenormatívne finančné prostriedky na asistenta učiteľa: 10 752,00 €

 

M. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 • Všetci vyučujúci plnia učebné plány a učebné osnovy, pravidelne a dôsledne vedú pedagogickú dokumentáciu
 • Počet žiakov je stabilizovaný, v budúcom školskom roku bude našu školu navštevovať 251 žiakov
 • Žiakom sme ponúkli okrem vzdelávania podľa učebných osnov aj nadstavbu v oblasti:
   • príprava žiakov na prijímacie skúšky v rámci krúžkov T9
   • zapojenie sa do projektu E-testovanie – online precvičovanie celonárodného testovania
   • kurzy aktívneho učenia sa anglického jazyka a matematiky  

 

V oblasti duchovného rastu

 • biblický krúžok, spoločenstvo miništrantov, liturgickí pomocníci
 • pokračovanie v aktivitách v spolupráci s FÚ
 • sväté omše aj za účasti rodičov a priateľov školy
 • úspešné reprezentovanie školy v biblickej olympiáde
 • duchovné obnovy pre žiakov a zamestnacov
 • odpustové slávnosti v škole a farnosti
 • modlitby sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a litánií
 • estetizácia školskej kaplnky

 

Rozvoj talentovaných žiakov:

 • rozvoj literárno–dramatickej činnosti:
 • pri príprave kultúrnych vystúpení
 • pri tvorbe školského časopisu SRDCE
 • pri tvorbe relácií do školského rozhlasu Rádio Špunt
 • športové krúžky pre chlapcov aj dievčatá
 • krúžky so zameraním na všestranný rozvoj - počítačovo-matematický,  anglického a nemeckého jazyka, zdravotnícky krúžok

 

Pomoc zdravotne oslabeným žiakom:

 • logopedické cvičenia
 • starostlivosť špeciálneho pedagóga

 

Materiálno technickým vylepšovaním sa zo školy môže stať vzdelávacie centrum nielen pre našich žiakov, ich rodičov, ale aj pre miestnu komunitu.

 

N. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Škola existuje 27 rokov, zabezpečuje pre svojich žiakov výchovno-vzdelávací proces, duchovný rast žiakov i zamestnancov školy, rozvíja aktivity žiakov aj mimo vyučovania v rámci záujmových krúžkov, snaží sa o vylepšenie materiálnych, priestorových i finančných podmienok. Aj keď demografický vývoj v meste a jeho okolí je negatívny, počet žiakov našej školy je ustálený. Výchovno-vzdelávací proces skvalitňujeme priebežným vzdelávaním sa pedagogických pracovníkov, postupným zlepšovaním materiálneho a didaktického vybavenia školy, hľadaním a uplatňovaním nových foriem a metód práce so žiakmi.

Naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky v biblických súťažiach a aktivitách, v prednese poézie a prózy, na rôznych literárnych súťažiach, v oblasti športu, vo výtvarných súťažiach, v prijatí žiakov na SŠ do maturitných odborov.

Ako problém pociťujeme záškoláctvo. Aj napriek oznámeniu zákonným zástupcom o nedbalej školskej dochádzke, ich následnému predvolaniu, zaslaniu oznámenia o danej skutočnosti príslušnému ÚPSVaR a na obecný úrad v mieste bydliska, sa nám nepodarilo tento problém úplne vyriešiť. Aj tohto roku žiaci vymeškali spolu 883 hodín bez ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní. Oproti minulému roku je to pokles o  687 hodín, ktorý súvisí s poklesom počtu žiakov z málo podnetného prostredia. Príčinu tohto negatívneho javu vidíme v nedbanlivosti rodičov.

Ďalším nedostatkom je problémové správanie niektorých žiakov. Za hlavný dôvod nevhodného správania týchto žiakov  považujeme neúplnosť rodín, z ktorých pochádzajú a tiež mentálnu zaostalosť týchto žiakov, ktorí by mali navštevovať iný typ školy. Túto skutočnosť sme riešili realizáciou individuálnych resp. skupinových terapií, ktoré boli vedené odbornými pracovníkmi zo CPPPaP v Spišskej Novej Vsi a prestupom žiaka na špeciálnu školu.

 

Celkový prehľad o prospechu, dochádzke a správaní žiakov uvádzame v tabuľkách.

 

Tabuľka č. l

Prehľad o prospechu žiakov

 

 

Ročník

Počet žiakov celkom

celkový prospech

postupujú do vyššieho ročníka

neprospeli

neklasifikovaní

1.-4. roč.

  96

  93

0

3

5. -9. roč.

155

154

0

1

SPOLU

251

247

0

4

 

Tabuľka č. 2

Prehľad o dochádzke žiakov

Ročník

Počet žiakov

vymeškané vyuč. hod.

priem. počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

 

 

 

celkom

 

neosprav.

 

celkom

 

neosprav.

 

1.-4. roč.

  96

   6 908

    9

71,96

0,09

5. - 9. roč.

155

16 577

  874

106,95

5,64

SPOLU

251

23 485

  883

93,57

3,52

 

Tabuľka č. 3

Prehľad o správaní žiakov

Ročník

Počet žiakov

hodnotenie správania žiakov stupňom

Neklasifikovaní

 

 

 

 

1

2

3

4

1. -4. roč.

  96

  90

0

0

0

6

5. - 9. roč.

155

148

1

1

0

5

SPOLU

251

238

1

1

0

11

 

Tabuľka č. 4

Prehľad o rozmiestnení absolventov

 

Počet končiacich žiakov

Z toho žiaci prijatí do

 

Gymnázia

SOŠ

8. roč. gymnázium

ukončenie 10 rokov PŠD

prac. pomer

(evidencia ÚPSVaR)

plnenie PŠD mimo SR

(ukončenie 10 rokov PŠD)

29

9

18

1

1

0

 

Spracoval a predkladá:                                                                     Mgr. Renáta Bašistová

                                                                                                          riaditeľ školy

 

 

V Spišských Vlachoch,  dňa 13. 09. 2019

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421 53 4495 551
  +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
  +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
  +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria