za školský rok 2017/2018

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 6, SPIŠSKÉ VLACHY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA, Komenského 6,  SPIŠSKÉ VLACHY

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

škôl a školských zariadení v školskom roku 2017/2018

A. Základné identifikačné údaje o škole

1. Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

org. zložka: Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

 

2. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

 

3. Kontakt:     telefón                        053 4495 551

                        telefón/fax:                 053 4485 468

4. Internetová a elektronická adresa školy:

zskrstitela@zskrstitela.skrenata.basistova@zskrstitela.sk

http://zskrstitela.edupage.org

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,

053 04 Spišské Podhradie

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

riaditeľ: Mgr. Renáta Bašistová

zástupca: Ing. Darina Kaľavská

 

7. Údaje o poradných orgánoch školy:

Pri škole pracuje výbor spoločenstva rodičov, ktorý bol zvolený na celoškolskom zasadnutí. Má 15 členov, predsedom je Ing. Terézia Jureková. Výbor je veľmi nápomocný pri organizovaní rôznych akcií – oslava sv. Mikuláša, MDD, ples rodičov, športový deň žiakov a rodičov a aj pri riešení rôznych problémov a podávaní návrhov pre ďalšiu činnosť školy.

Jedenkrát v školskom roku je celoškolské zasadnutie spoločenstva rodičov a každý štvrťrok triedne zasadnutia resp. konzultačné dni. Okrem toho majú rodičia i širšia verejnosť možnosť navštíviť školu v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v marci a je spojený s otvorenými hodinami pre rodičov, v rámci triednych vianočných besiedok, karnevalu, Dňa matiek, Dňa úcty k starším, projektového dňa a Noci odvahy v škole.

Poradnými orgánmi sú pedagogická rada, metodické združenie, predmetové komisie a žiacky parlament.

 

B. Počet žiakov:

236, z toho 20 integrovaných žiakov

 

C. Počet prijatých a končiacich žiakov školy

zapísaných žiakov do 1. ročníka: 26

        z toho odklad povinnej školskej dochádzky: 0

        z toho presťahovaní žiaci: 0

zapísaných žiakov do 5. ročníka: 10

zapísaných žiakov do iných ročníkov: 4

počet končiacich žiakov: 25             

            z toho 24 žiakov pokračuje v štúdiu na SŠ (na gymnáziách 6 žiakov, SOŠ 18 žiakov)

            z toho 1 žiak ukončili 10 rokov PŠD a nevyužili termín na zaradenie (plnil si PŠD mimo SR)

 

D. Poskytnutie vzdelania

Z celkového počtu 25 končiacich žiakov pokračujú v štúdiu:  na gymnáziách 6 žiakov, v SOŠ 18 žiakov,  jeden žiak končiaci v 9.ročníku si plnil PŠD mimo SR a nevyužili termín na zaradenie  a nezískal vzdelanie poskytované základnou školou.

2 žiaci  školy mali zníženú známku zo správania na stupeň 2, v jednom prípade za nevhodné správanie a v druhom prípade z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní.

Úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce školy v danej oblasti boli splnené.

           

E. Učebné plány a osnovy vzdelávania sa v našej škole

Výchovu a vzdelávanie v 1.,2., 3., 5., 6. a 7. ročníku sme realizovali podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a v 4. a 8.-9. ročníku sme realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

F. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Celkový zamestnancov: 31 (z toho 3 na MD)

Počet pedagogických zamestnancov spolu: 21

z toho  na 1. stupni: 6 (z toho 1 katecheta)

            na 2. stupni: 13 (z toho 2 katechéti)

            školský klub detí: 1

            pedagogický asistent: 1

Počet odborných zamestnancov: 1 (špeciálny pedagóg)

Počet nepedagogických zamestnancov: 6 (z  toho THP: 2)

 

Odbornosť vyučovania:

Z 22 povinných predmetov je 6 predmetov (NJ, CH, G, ON, I, IV) vyučovaných  neodborne a 6 predmetov  (AJ-1.stupeň, TV, PV, VV/VU, HV, T) vyučovaných čiastočne neodborne.

Počas školského roka sa z rodičovskej dovolenky vrátila jedna vyučujúca a na konci školského roka sme prijali kvalifikovaného pedagogického zamestnanca na vyučovanie TV.

 

G. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – z analýzy v pláne

 • ThLic. Ľubomír Baloga absolvoval semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Lucia Balogová ukončila špecializačné vzdelávanie ku výchovnému poradenstvu
 • Mgr. Renáta Bašistová pokračuje v príprave na vykonanie II. atestácie
 • Mgr. Ľuboslava Dunčková absolvovala ďalšiu časť prípravy na základnú štátnu skúšku v NJ
 • Mgr. Jana Farkašovská absolvovala aktualizačné vzdelávania
 • Ing. Renáta Forgáčová vykonala II. atestáciu
 • Mgr. Zuzana Janečková absolvovala aktualizačné vzdelávania
 • Mgr. Slávka Lazorová vykonala II. atestáciu a absolvovala aktualizačné vzdelávania
 • Katarína Leskovská absolvovala prípravu na vykonanie I. atestácie
 • Mgr. Mária Rybárová absolvovala semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Eva Valentíková pokračuje v príprave na vykonanie II. atestácie

 

H. Údaje o aktivitách a prezentácii školy  na verejnosti

 

Naši žiaci sa umiestnili v týchto súťažiach:

Biblická olympiáda:

 • 5. miesto v diecéznom kole
 • 1. miesto v dekanátnom kole

Literárne súťaže:

 •  „A Slovo bolo u Boha“ - 2. miesto v krajskom kole
 • „Hviezdoslavov Kubín“  - 1. miesto v okresnom kole, v obvodnom kole 1. a dve 3. miesta
 • „Šprincove Krompachy“ -  3. miesto v I. kategórii
 • „Blahoslavení chudobní“ - 3. miesto v okresnom kole

 

Vedomostné súťaže:

 • „Matematická olympiáda“ - úspešný riešiteľ v okresnom kole
 • „MAKSIK“ - 1. miesto v celoslovenskom kole
 • „Matematický kolokan“ - štyria úspešní riešitelia celoslovenského kola
 • „Pytagoriáda“ - jedno 4. miesto  a dvaja úspešní riešitelia v okresnom kole
 • „Geografická olympiáda“ - dvaja úspešní riešitelia v okresnom kole
 •  „Olympiáda v AJ“ - 6. miesto v okresnom kole

Výtvarné súťaže:

 •  „Biblia očami detí“ - 3. miesto v diecéznom kole
 •  „Záložka do knihy“ - zaslanie prác do celoslovenskej prehliadky
 • „Ochranárik očami detí“ - dve 1. a jedno 3. miesto v okresnom kole

Spevácke súťaže:

 • „Slovenský slávik“ - 1.miesto v okresnom kole, dve 1. miesta, jedno 2. a tri 3.miesta v rôznych kategóriách v obvodnom kole

Športové  súťaže:

 • „Stolný tenis dievčat“ - 5. miesto v krajskom kole
 • „McDonald cup“ - 3. miesto v okresnom finále
 • „Školský pohár SFZ“ - 4. miesto v okresnom finále
 • „Škola roka 2018“ - 3. miesto

Zdravotnícke súťaže:

 • „Súťaž mladých záchranárov CO“  - 7. miesto v okresnom kole
 • „Súťaž mladých zdravotníkov“ - účasť v okresnom kole

 

Prezentácia školy na verejnosti:

 • „Deň úcty k starším“ - program pre Klub dôchodcov v Spišských Vlachoch a starých rodičov žiakov školy a tvorivé dielne
 • „Milión detí sa modlí ruženec“ - zapojenie sa do medzinárodnej aktivity v rámci mesiaca október
 • „Vianočné trhy v meste“ -  prezentácia výrobkov, výtvarných prác a kultúrne vystúpenia v kultúrnom dome
 • Zapojenie sa do modlitieb sv. ruženca v rámci októbrovej pobožnosti vo farskom kostole
 • Vystúpenie žiakov na mestských oslavách Dňa matiek
 • Deň otvorených dverí s otvorenými hodinami
 • Vydávanie školského časopisu „Srdce“ (4-krát počas školského roku)
 • Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Deň narcisov“ za boj proti rakovine
 • Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Hodina deťom“
 • Organizácia dekanátneho kola Biblickej olympiády
 • Exkurzie so zameraním na environmentálnu výchovu
 • Rodičovský ples
 • „Burza stredných škôl“  - exkurzia pre 9.roč
 • Denný letný s aktívnou účasťou pedagógov s finančnou podporou Nadácie Jozefa Salaja
 • Aktívna účasť žiackeho speváckeho zboru na sv. omšiach v škole aj farskom kostole
 • Propagácia činnosti školy v miestnom rozhlase, v občasníku mesta a na webstránkach školy, mesta a zriaďovateľa
 • Futbalový turnaj v unifikovanom futbale- v rámci športového kalendára Special Olympics Europe
 • „Domček Anky Kolesárovej“ – duchovná obnova pre žiakov vo Vysokej nad Uhom

 

Aktivity v rámci školy:

 • Pravidelné „duchovné stíšenie“ na začiatku pracovného týždňa 5 minút pred vyučovaním cez školský rozhlas
 • Denná modlitba desiatku svätého ruženca v školskej kaplnke
 • „Týždenné sväté omše“ v kaplnke školy vždy s aktívnou účasťou žiakov jednej triedy a zamestnancov školy, prípadne rodičov
 • Týždenná modlitba litánií resp. krížovej cesty a pod. v kaplnke školy v závislosti od liturgického obdobia
 • Svätá omša (september ) - pri príležitosti poďakovania za úrodu
 • Svätá omša (apríl) - pri príležitosti patróna kresťanských pedagógov Jana de la Salle
 • Odpustová sv. omša (máj)  - pri príležitosti patróna školskej kaplnky Dominika Savia
 • sv. Mikuláš - spoločná oslava s vytvorením príjemnej atmosféry a spojená s predvedením dramatizácie zo života svätca, ktorú si pripravia naši žiaci.
 • „Sviečka za nenarodené deti“- relácia v školskom rozhlase
 • „Pobožnosť krížovej cesty“ - v čase veľkého týždňa prostredníctvom školského rozhlasu
 • „Beseda o misiách“ - účasť žiakov 8. roč na besede vdp. Františkom Fudalym
 • „30. výročie sviečkovej manifestácie“ – beseda s p. Františkom Neupauerom
 • „Andrej Radlinský“ - putovná výstava
 • „Godzone tour“ - účasť na evanjelizačnom koncerte v Poprade
 • „Májová pobožnosť“ – 15 minút pred vyučovaním v kaplnke školy
 • „Te Deum“ - ďakovná svätá omša na konci školského roka vo farskom kostole
 • „Týždeň boja proti drogám“- šachový turnaj žiakov
 • „ Mediálny týždeň“ – aktívne trávenie voľného času pri knihe, časopisoch
 • „Európsky deň jazykov“ – tvorba a prezentácia projektov v cudzom jazyku
 • Tvorba rozhlasových relácii
 • Monotematické vysielania - zo života svätcov, prikázané sviatky...
 • Účasť zamestnancov školy na duchovnej obnove v Krakove pri príležitosti „Dňa katolíckych pedagógov“
 • Účasť žiakov na výchovnom koncerte („Živá voda“)
 • Účasť na divadelnom predstavení v SNV („Tri vlasy deda Vševeda“)
 • Školské kolá vo vybíjanej dievčat, futbale dievčat a chlapcov a v stolnom tenise s postupom na okresné kolá
 • „Matematický klokan“ - školské kolo
 • „Botanikiáda“ – školské kolo s postupom do krajského kola
 • „Šarkaniáda“ zhotovenie a prezentácia šarkanov v blízkom okolí mesta za účasti detí a rodičov
 • Valentínska pošta
 • „Čitateľský maratón“ – v rámci mesiaca kníh
 • Ochutnávka bylinkových čajov
 • Projektový deň   -„Deň vody“ –zaujímavé pokusy prezentované ôsmakmi pri príležitosti Dňa vody
 • Blokové vyučovania na témy: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň zdravej výživy
 • „Aktívne učenie sa matematiky“ – kurz pre prihlásených žiakov 2.stupňa
 • Jesenný a jarný zber papiera
 • Didaktické hry pre žiakov 1. stupňa
 • Dve účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa
 • Plavecký výcvik pre žiakov 3.,4. a 6. ročníka
 • Hry na snehu pre žiakov 2.ročníka
 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
 • Škola v prírode
 • Detský karneval
 • „Noc odvahy v škole s opekačkou“ – za účasti rodičov prvákov
 • Školská športová olympiáda
 • Športové hry a súťaže pri príležitosti MDD
 • Školské výlety a exkurzie

 

I. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Národné projekty v oblasti IKT:

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
 • E-testovanie
 • Digiškola“ - modernizácia vyučovacieho procesu  prírodovedných predmetov
 • „Moja prvá škola“ – projekt EDULAB
 • „English One“ - využívanie interaktívnych edukačných materiálov na hodinách anglického jazyka
 • „Teach-up“ inovatívny profesijný rozvoj učiteľov cudzích jazykov
 • „denný letný tábor“ - podporovaný Nadáciou Jozefa Salaja

 

J. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Dňa 22. novembra 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 5. Naši piataci dosiahli tieto výsledky:

 • v matematike mali 60,9 %nú úspešnosť, (SR priemer – 64,7%)
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 59,1 %nú úspešnosť (SR priemer – 62,8%)

Dňa 21. marca 2018 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 9. Naši deviataci dosiahli tieto výsledky:

 • v matematike mali 67,9 %nú úspešnosť, (SR priemer – 55,88%)
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 64,8 %nú úspešnosť, (SR priemer – 62,97%)

 

K. Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky školy sú dobré. Interiérové a exteriérové prostredie považujeme za udržiavané a na dobrej estetickej úrovni.

Máme 13 kmeňových učební, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie s vybavením 11 PC a interaktívnou tabuľou, odbornú učebňu pre vyučovanie biológie s vybavením 11 PC a interaktívnou tabuľou . Počítače sú využívané nielen v predmete informatická výchova a informatika, ale aj na iných vyučovacích predmetoch. Všetkým žiakom, učiteľom aj verejnosti je umožnený prístup k internetu v rámci vyučovania i popoludní.  Máme jednu miestnosť na vyučovanie jazykov,  ktorá  je vybavená PC a dataprojektorom.  Škola je pripojená na rýchly internet prostredníctvom optického kábla. Vďaka zapojeniu sa do projektov máme v ďalších 6 miestnostiach  interaktívnu tabuľu resp. možnosť projekcie cez dataprojektor. V priestoroch školy je kaplnka využívaná žiakmi a zamestnancami, telocvičňa, šatne a hygienické zariadenia telocvične, malá telocvičňa, ktorá zároveň slúži ako koncertná sála.  Priestory školy slúžia nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti.

Vyučujúci spravujú rôzne kabinety vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktorú využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Máme žiacku knižnicu anglického jazyka a  školskú čitateľskú klubovňu pre žiakov s možnosťou zapožičiavania si detských titulov rôznych žánrov. V učiteľskej knižnici sú vedené metodiky a iná odborná literatúra, ktorá sa pravidelne dopĺňa.

V triedach je najnižší počet žiakov 12 a najvyšší 25. Vyučovanie vo všetkých triedach je jednosmenné. Žiaci sa delia na skupiny na vyučovaní cudzích jazykov, techniky, informatickej výchovy a informatiky pri počte žiakov nad 17. Pri tvorbe rozvrhu hodín máme na zreteli psychohygienické zásady, no nie vždy sa dajú v plnej miere dodržať.

Celkový stav budovy školy, ktorý je po výmene okien, rekonštrukcii hygienických zariadení a renovácii vonkajšej fasády, je dobrý.  V každom pavilóne školy je zriadená kotolňa. V najstaršej časti budovy školy sú vymenené všetky radiátory a lampy.

V našom záujme je i naďalej pružne reagovať na možnosti tvorby ďalších projektov, na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a pod.

 

 

L. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

 

o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov

 

V školskom roku 2017/2018 boli pre základnú školu, školský klub detí a za vzdelávacie poukazy podľa normatívu na žiaka zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 454 924,04 €.

 

základná škola

poukázané zo štátneho rozpočtu                                     423 216,44 €

      vyčerpané na osobné náklady                                                           419 869,00€

                      mzdové                                                                               306 840,75 €

                      odvody do poisťovní                                                         113 028,25 €

      vyčerpané na prevádzku                                                       22 468,86 €

 

o dotáciách  z podielových daní na školské zariadenia

poukázané  na školský klub detí                                     27 291,60 €

      vyčerpané na osobné  náklady                                                         17 159,29€

                      mzdové                                                                                          12 655,57 €

                      odvody do poisťovní                                                                       4 503,72 €

      vyčerpané na prevádzku                                                                      9 548,67 €

 

o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

V školskom roku sme prijali 138 vzdelávacích poukazov. Hodnota vzdelávacieho poukazu bola 3,20€(mesiac). Celková suma za vzdelávacie poukazy, ktorú škola obdŕžala bola 4 416,00. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody vedúcich krúžkov a na materiálne zabezpečenie činnosti 12 záujmových krúžkov v členení:

      osobné náklady                                                                     4 416,00 €

                      mzdové                                                                              2 261,48 €

                      odvody do poisťovní                                                           627,98 €

      prevádzkové                                                                             985,25 €

 

M. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

 • Všetci vyučujúci plnia učebné plány a učebné osnovy, pravidelne a dôsledne vedú pedagogickú dokumentáciu
 • Počet žiakov je stabilizovaný, v budúcom školskom roku bude našu školu navštevovať 249 žiakov
 • Žiakom sme ponúkli okrem vzdelávania podľa učebných osnov aj nadstavbu v oblasti:
   • príprava žiakov na prijímacie skúšky v rámci krúžkov T9
   • zapojenie sa do projektu E-testovanie – online precvičovanie celonárodného testovania
   • kurzy aktívneho učenia sa anglického jazyka a matematiky  

 

V oblasti duchovného rastu

 • biblický krúžok, spoločenstvo miništrantov, liturgickí pomocníci
 • pokračovanie v aktivitách v spolupráci s FÚ
 • sväté omše aj za účasti rodičov a priateľov školy
 • úspešné reprezentovanie školy v biblickej olympiáde
 • duchovné obnovy pre žiakov a zamestnacov
 • odpustové slávnosti v škole a farnosti
 • modlitby sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a litánií
 • estetizácia školskej kaplnky

 

Rozvoj talentovaných žiakov:

 • rozvoj literárno–dramatickej činnosti:
 • pri príprave kultúrnych vystúpení
 • pri tvorbe školského časopisu SRDCE
 • pri tvorbe relácií do školského rozhlasu Rádio Špunt
 • športové krúžky pre chlapcov aj dievčatá
 • krúžky so zameraním na všestranný rozvoj - počítačovo-matematický,  anglického a nemeckého jazyka, zdravotnícky krúžok

 

Pomoc zdravotne oslabeným žiakom:

 • logopedické cvičenia
 • starostlivosť špeciálneho pedagóga

 

Podali sme projekt RENOVABIS na vylepšenia areálu školy. Materiálno technickým vylepšovaním sa zo školy môže stať vzdelávacie centrum nielen pre našich žiakov, ich rodičov, ale aj pre miestnu komunitu.

 

 N. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Škola existuje 26 rokov, zabezpečuje pre svojich žiakov výchovno-vzdelávací proces, duchovný rast žiakov i zamestnancov školy, rozvíja aktivity žiakov aj mimo vyučovania v rámci záujmových krúžkov, snaží sa o vylepšenie materiálnych, priestorových i finančných podmienok. Aj keď demografický vývoj v meste a jeho okolí je negatívny, počet žiakov našej školy je ustálený. Výchovno-vzdelávací proces skvalitňujeme priebežným vzdelávaním sa pedagogických pracovníkov, postupným zlepšovaním materiálneho a didaktického vybavenia školy, hľadaním a uplatňovaním nových foriem a metód práce so žiakmi.

Naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky v biblických súťažiach a aktivitách, v prednese poézie a prózy, na rôznych literárnych súťažiach, v oblasti športu, vo výtvarných súťažiach, v prijatí žiakov na SŠ do maturitných odborov.

Ako problém pociťujeme záškoláctvo. Aj napriek oznámeniu zákonným zástupcom o nedbalej školskej dochádzke, ich následnému predvolaniu, zaslaniu oznámenia o danej skutočnosti príslušnému ÚPSVaR a na obecný úrad v mieste bydliska, sa nám nepodarilo tento problém vyriešiť. Aj tohto roku žiaci vymeškali spolu 1 570 hodín bez ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní. Oproti minulému roku je to nárast o  122 hodín. Príčinu tohto negatívneho javu vidíme v nedbanlivosti rodičov.

Ďalším nedostatkom je problémové správanie niektorých žiakov. Za hlavný dôvod nevhodného správania týchto žiakov  považujeme neúplnosť rodín, z ktorých pochádzajú. Túto skutočnosť sme riešili zadávaním anonymných dotazníkov výchovným poradcom a následne realizáciou individuálnych resp. skupinových terapií, ktoré boli vedené odbornými pracovníkmi zo CPPPaP v Spišskej Novej Vsi.

Za nedostatok tiež považujeme výsledok v celoslovenskom testovaní piatakov. V obidvoch testovaných predmetoch sme dosiahli úroveň pod celoslovenským priemerom. Snahou je vylepšovať priemer školy v tomto testovaní zavádzaním metód a foriem vzdelávania na rozvoj logického myslenia a čitateľskej gramotnosti a zapájať žiakov do on-line testovanie prostredníctvom projektu E-testovanie, v ktorom je škola zapojená.

 

 

Celkový prehľad o prospechu, dochádzke a správaní žiakov uvádzame v tabuľkách.

 

Tabuľka č. l

Prehľad o prospechu žiakov

 

Ročník

Počet žiakov celkom

celkový prospech

postupujú do vyššieho ročníka

neprospeli

neklasifikovaní

1.-4. roč.

   91

  88

2

1

5. -9. roč.

145

144

1

1

SPOLU

236

232

3

2

 

Tabuľka č. 2

Prehľad o dochádzke žiakov

Ročník

Počet žiakov

vymeškané vyuč. hod.

priem. počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

 

 

 

celkom

 

neosprav.

 

celkom

 

neosprav.

 

1.-4. roč.

   91

   6 330

    132

69,56

1,45

5. - 9. roč.

145

16 163

1 438

111,47

9,92

SPOLU

236

22 493

1 570

95,31

6,65

 

Tabuľka č. 3

Prehľad o správaní žiakov

Ročník

Počet žiakov

hodnotenie správania žiakov stupňom

Neklasifikovaní

 

 

 

 

1

2

3

4

1. -4. roč.

   91

  86

0

0

0

5

5. - 9. roč.

145

141

2

0

0

2

SPOLU

236

227

2

0

0

7

 

Tabuľka č. 4

Prehľad o rozmiestnení absolventov

 

Počet končiacich žiakov

Z toho žiaci prijatí do

 

Gymnázia

SOŠ

8. roč. gymnázium

prac. pomer

(evidencia ÚPSVaR)

plnenie PŠD mimo SR

(ukončenie 10 rokov PŠD)

25

6

18

0

0

1

 

Spracoval a predkladá:                                                                     Mgr. Renáta Bašistová

                                                                                                          riaditeľ školy

 

V Spišských Vlachoch,  dňa 8. 10. 2018

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria