Katolícka škola

Z doterajších skúseností vieme, že je potrebné sústavne pomáhať deťom a mládeži. Hlavne treba u nich rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti.

Ony majú právo byť vedení k správnemu mravnému úsudku a k dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha. Prítomnosť cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä v katolíckych školách. Katolícka škola utvára u svojho žiactva ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Umožňuje nám vychovávať ich v duchu kresťanskom. A čo naša škola ponúka?

 • Rozumový, duchovný, mravný, citový a fyzický rast žiakov.
 • Jednotné pôsobenie školy a rodiny vo výchove v kresťanskom duchu.
 • Možnosť využiť intenzívnu prípravu žiakov na prijímacie skúšky.
 • Možnosť rozvíjať talenty žiakov formou lyžiarskeho výcviku v 7. roč. (resp.8.roč.) a plávania v 3.,4.,6. roč., v krúžku liturgickí pomocníci a spoločenstvo miništrantov, v biblickom, zdravotníckom, dejepisnom, matematickom, rozhlasovom, novinárskom, v krúžku logopedické cvičenia, v krúžku športových hier a cvičme v rytme, v turisticko-poznávacom krúžku.
 • V rámci ZUŠ v hudobnom odbore- hra na klavír, akordeón, husle, gitaru, cimbal, dychové nástroje a spev, v tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
 • Rozvoj literárno-dramatických schopností pri nacvičovaní programov a prostredníctvom časopisu SRDCE a rádia Špunt.

 

Don Bosco nás všetkých vyzýva:
„Pomáhajte vychovávať mládež!“
Táto výzva nás zaväzuje, aby sme priložili ruku k dielu. Nás učiteľov hreje pocit, že sa nám dostalo milosti podieľať sa pri výchove našej kresťanskej mládeže.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
 • +421 53 4495 551 (ekonomický úsek)
  +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
  +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria