pobyt v škole

bude podliehať aj od 1.12. dodžiavaniu prísnych pravidiel na predchádzanie šírenia Covid-19.

 • naďalej bude nutné dodržiať epidemiologicko-hygienické opatrenia,
 • bude prísny zákaz vstupu do budovy bez absolvovania zdravotného filtra (odmeranie teploty a dezinfekcia rúk),
 • pri neúčasti žiaka na vyučovaní v trvaní tri a viac dní bude potrebné znova odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti od 8.2.2021 (aj elektronicky cez rodičovské konto)
 • prevádzka školy bude až do odvolania prebiehať v sprísnenom hygienickom režime R-O-R-V  (rúško-odstup-ruky-vetranie).

výpis hodnotenia za 1.polrok

 • 29.01.2021  sme žiakom našej školy v zmysle usmernenia ministra školstva zaslali rodičom elektronický výpis hodnotenia. Môžete si ho pozrieť po prihlásení sa rodičovským kontom. Škola neeviduje dochádzku žiakov elektronicky, preto údaj o dochádzke bude správne uvedený na konci školského roku vo vysvedčení za obidva polroky. Výpis hodnotenia za 1.polrok si môžete vytlačiť, ale ak nemáte takú možnosť a budete ho vyžadovať v papierovej forme, výpis odovzdáme jednotlivým žiakom až po návrate do školy,
 • spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch  za 1. polrok školského roka  2020/2021 schválila pedagogická rada 26.1.2020 v nasledovnom znení.

Narodeniny a meniny

kniha návštev

Počet návštev: 2058689

v stredu 3. marca ideme do školy

bez obmedzení a bez odovzdávania potvrdenia od zamestnávateľov rodičov.

Ospravedňujeme sa za vzniknuté dezinformácie.

Zmeny budú až od pondelka 8.marca 2021.

Od pondelka 8. marca

začnú aj pre školy platiť v zmysle uznesenia vlády z 28.2.2021 sprísnené opatrenia na predchádzanie šírenia Covid19. Vyučovanie v škole môže byť ponúknuté pre deti rodičov, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce pre splnenie opatrenia na obmedzenie mobility ľudí. Do tejto kategórie patria okrem zamestnancov kritickej infraštruktúry, aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt ukladá rodičom predložiť jedno čestné prehlásenie, že obidvaja rodičia sú zamestnancami, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. Toto čestné prehlásenie je potrebné odovzdať pri vstupe dieťaťa do školy od 8. marca 2021. 

Na základe odporúčania MŠ SR a zriaďovateľa može riaditeľ školy ponúknuť  všetkým žiakom 1. stupňa ZŠ, ak to personálna kapacita školy dovolí, prezenčnú formu vzdelávania. Aj žiakom rodičov, ktorí pracujú z domu, alebo sú doma, ale s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu v našom meste, resp. regióne. V tejto súvislosti ponúkame prezenčné vzdelávanie všetkým žiakom 1. stupňa. Rodičov však vyzývam, aby i naďalej dodržiavali aktuálne opatrenia (pravidelné testovanie aspoň jedného zákonného zástupcu - raz za 7 dní, prísne sledovanie zdravotného stavu členov domácností, vylúčenie sociálnych kontaktov mimo spoločnej domácnosti,...) tak, aby bol pobyt v škole bezpečný pre žiakov aj zamestnacov a mohli sme prezenčne vyučovať všetkých žiakov 1. stupňa, ktorí o to prejavia záujem. Ostatným žiakom sa budeme snažiť zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania tak, ako doteraz.

Autobusy SAD do a zo školy budú premávať v prechodnom režime, podľa  upraveného cestovného poriadku.

Školský minibus bude premávať formou jednej várky do a zo školy (7:30hod. z Bijacoviec a 13:00hod.  zo školy) .

Ak nebude dieťa navštevovať školu prezenčne, nezabudnite ho odhlásiť z obeda v ŠJ obvyklým spôsobom.

S prianím pevného zdravia

Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421 53 4495 551
  +421 53 4485 468 (ekonomický úsek)
  +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
  +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria