Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Biológia B
Dejepis D
Fyzika F
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Informatika I
Matematika M
Nemecký jazyk NJ
Občianská náuka ON
Pracovné vyučovanie PV
Prírodoveda P
Prvouka PVO
Rímskokatolícke náboženstvo N
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Technika T
Telesná a športová výchova TV
Vlastiveda Vl
Výtvarná výchova VV

© aScAgenda 2022.0.1341 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.05.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421 53 4495 551 (ekonomický úsek)
    +421 905 622 801 (riaditeľ školy)
    +421 951 117 084 (ŠKD)

Fotogaléria